11 novembra, 2020 ob 9:03 pop

Drage članice, dragi člani,

dovolite mi, da vas spomnmim na občni zbor in na volitve Kluba vrhniških študentov, ki se bosta odvila 18.11. ob 18:00 uri preko videokonference s pomočjo aplikacije ZOOM. Podrobnejša navodila za udeležbo bodo objavljena na naši spletni strani kvs-klub.si ter na našem facebook profilu.

Vljudno vas vabim, da se udeležite letošnjega občnega zbora, da predebatiramo trenutne razmere, delovanje Kluba in da izvolite svoje kandidate v organe Kluba vrhniških študentov!

Skladno z 51. členom Statuta Kluba vrhniških študentov vam spodaj prilagam dnevni red za 18.11.2020, predlog sprememb Statuta Kluba vrhniških študentov ter predlog sprememb Volilnega pravilnika Kluba vrhniških študentov. Prav tako vam pošiljam spremembe točno po točkah.

1. Dnevni red

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
  3. Finančno in vsebinsko poročilo kluba za mandat 2019/20
  4. Predstavitev kandidatov za: predsednika in člane upravnega odbora Kluba vrhniških študentov, člane nadzornega odbora, disciplinske komisije ter svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
  5. Volitve za mesto predsednika in upravni odbor Kluba vrhniških študentov, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
  6. Pregled in potrditev sprememb Statuta KVŠ in Volilnega pravilnika KVŠ
  7. Razno

2.  Spremembe Statuta KVŠ

a) K 41. členu (Sklep) je dodana 4. točka: >> Sklep se sprejema na rednih in izrednih sejah organov društva. Sklep je lahko sprejet na seji s fizično prisotnostjo, korespondenčni in konferenčni seji.<<

b) Dodan 48. a člen (Občni zbor na daljavo) s tremi točkami:

1. >> Kadar iz utemeljenih razlogov občnega zbora ni možno izpeljati s fizično prisotnostjo članov in zainteresirane javnosti mora UO s sklepom določiti, da se občni zbor izvede na daljavo preko videokonference. V kolikor te pogoji pred izvedbo občnega zbora niso več izpolnjeni, UO ta sklep razveljavi in se občni zbor izvede s fizično prisotnostjo.<<

2. >> Občni zbor na daljavo se izvede preko primerne aplikacije za videokonferenco, ki omogoča vključitev vsem zainterisiranim osebam.<<

3. >>  Za izvedbo občnega zbora naj se smiselno uporabijo členi tega statuta, ki opredeljuje izvedbo občnega zbora .<<

c) K 59. Členu (Opredelitev in sestava upravnega odbora) je dodana dodatna točka (7.) tako, da prejšnja točka 7. postane točka 8. Nova točka 7. se glasi: >> UO odloča na sejah s fizično prisotnostjo, na korespondenčnih sejah in konferenčnih sejah.<<

3. Spremembe Volilnega pravilnika KVŠ

a) Spremenjeni 8. člen: >> Pravico voliti uresničuje volivec v prostorih, ki se določijo z razpisom ali naknadno s sklepom UO.<<

b) K 13. členu dodan odstavek: >> Kadar iz utemeljenih razlogov volitev ni možno izpeljati s fizično prisotnostjo volivcev in zainteresirane javnosti mora UO s sklepom določiti, da se volitve izvedejo na daljavo preko videokonference. V kolikor te pogoji pred izvedbo volitev niso več izpolnjeni, UO ta sklep razveljavi in se volitve izvedejo s fizično prisotnostjo. Volilna komisija ves čas od razpisa do izvedbe volitev preverja, če so še izpolnjeni pogoji za izvedbo volitev na daljavo.<<

c) Dodana točka XI. Volitve na daljavo s členoma:

39. člen: >> Volitve na daljavo se izvedejo preko primerne aplikacije za videokonferenco, ki omogoča vključitev vsem zainteresiranim osebam.

Celoten potek volitev se snema in posnetek se hrani skupaj z drugimi dokazila o poteku volitev vsaj leto dni.<<

40. člen: >> Glasovanje se opravi preko primernega programa, ki omogoča tajno glasovanje in transparentno štetje glasov.

Pri volitvah na daljavo se ne uporabi določb 26. in 27. člena tega Pravilnika.

V vseh drugih vprašanjih, se smiselno uporabijo določbe tega Pravilnika.<<

Se vidimo!

Lovro Sukič

Predsednik Kluba vrhniških študentov

PREDLOG – SPREMENJENI VOLILNI PRAVILNIK KVŠ (.pdf)

PREDLOG – SPREMENJENI STATUT KVŠ (.pdf)